Начало » За нас » General Data Protection Regulation (GDPR)


General Data Protection Regulation (GDPR)
General Data Protection Regulation (GDPR)

Съобщение на Техно Про ЕООД за поверителност на данните

 

 1. В какви случаи Техно Про ЕООД може да събира/обработва Ваши лични данни?

 

 • Когато като наш клиент, трябва да Ви издадем фактура, гаранционна карта или друг документ, или да Ви изпратим поръчана от Вас стока, да Ви посети наш инженер, или друго.
 • Когато контактувате с нас/с наши служители, чрез публична информация за нас и/или чрез  информацията за контакт с нас от уеб-сайта ни или интернет пространството.
 • Когато се регистрирате на нашия сайт – например за получаване на новини.
 • Когато заявите Ваш интерес да участвате в процедура за подбор на персонал по обява на Техно Про ЕООД и/или изпратите/предадете Ваше CV, мотивационно писмо, друго, или станете или сте били наш служител.
 • Когато попаднете в обхвата на видеокамера в сградата, в която са нашите офиси и сервизи в София (ул. Мюнхен, № 8), или в близост до нея.
 • Когато Вие сами ни предоставите Ваши лични данни, или ни дадете съгласие да ги обработваме.

 

 1. Защо Техно Про ЕООД може да обработва Ваши лични данни?

 

Техно Про ЕООД може да обработва Ваши лични данни по различни причини, в зависимост от взаимоотношение помежду ни и на базата на съответно приложими правни основания по законите за поверителност, като: законни бизнес цели на Техно Про ЕООД, за сключване и/или за изпълнение на сключен с Вас договор, за спазване на правни задължения от страна на Техно Про ЕООД, както и с Ваше свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие за обработване на Ваши данни.

 

Правни основания

Дейности, действия, интереси

 • Законни бизнес цели на Техно Про ЕООД
 • Стопанска дейност на Техно Про ЕООД;
 • Сключване и/или за изпълнение на договор
 • Законосъобразно възникване, осъществяване и прекратяване на търговски, трудови и граждански правоотношения;
 • Гарантиране спазването на процедурите за здраве и безопасност
 • Спазване на правни задължения
 • Изпълнение на задължения на Техно Про ЕООД по действащото трудово, гражданско, данъчно, осигурително и друго законодателство;
 • Гарантиране на условия за безопасност и сигурност на своите служители и имущество;
 • Предотвратяване и/или разследване на инциденти, нарушения и престъпни посегателства;
 • Получено Ваше съгласие
 • За да се регистрирате на нашия сайт;
 • За да отговорим на Ваше искане за упражняване на право и др.

 

 1. Какви видове лични данни обработва Техно Про ЕООД

 

В зависимост от конкретната цел, Техно Про ЕООД може да обработва различни набори данни:

 • Вашите имена, адрес, ЕГН (напр. за издаване на фактура, гаранционна карта, за куриер)
 • Данни за връзка с Вас (адрес, телефон, e-mail) – при кореспонденция, договор, друго
 • Видео изображения – при попадане в обхват на видео камера

За наши служители по трудови/граждански договори:

 • Физическа идентичност: име, паспортни данни, ЕГН, месторождение, адрес, телефон;
 • Икономическа идентичност: размер на възнаграждение, банкова информация, ползване/ погасяване на кредити, издръжки, запори, други задължения;
 • Социална идентичност: образование, квалификации, трудова история, професионален опит, семейно положение, деца;
 • Здравна идентичност: текущо здраве, общи заболявания, хронични заболявания, диспансеризации, трудоустрояване, инвалидизация, бременност и раждания;
 • Съдимост

 

 1. За какви срокове се пазят/обработват Ваши лични данни?

 

Пазим лична информация за срокове, съобразени с конкретната бизнес цел или цели, за които е събрана и/или за срока, определен от закона. Критериите за определяне на срокове, които не са правно регламентирани, са в зависимост от:

 • Целта на събиране на данни и изпълнението на тази цел.
 • Основанието за събиране на данните (например в случай на дадено съгласие, можете да го оттеглите по всяко време).

Има случаи, в които по силата на приложими за нашите дейности законови разпоредби или вътрешни правила – сроковете могат да бъдат по – къси или по – дълги. Така например:

 • Лични данни в счетоводни документи – 10 години;
 • Видеоизображения по Регистър „ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ“, се съхраняват от 13 до 16 дни, в зависимост от броя дни в съответния месец, след което се изтриват от DVR/NVR и от back-up.
 • Личните данни по Регистър „ПЕРСОНАЛ“, се съхраняват в определени от закона различни задължителни срокове – от 3 до 50 години за различни видове документи.

 

 1. Как можете да получите достъп до Вашите лични данни, които обработваме, да възразите срещу обработването, да поискате ограничаване на обработването, или да поискате допълване, коригиране, или изтриване на данните?

За да заявите желание за достъп до Вашите лични данни, които обработваме, да възразите срещу обработването, да поискате ограничаване на обработването, или да поискате допълване, коригиране, или изтриване на данните, молим да се свържете с нас чрез контактната форма на сайта ни http://www.technopro-bg.com/ , на e-mail адрес: office@technopro-bg.com или на нашия адрес: София, ул. Мюнхен, № 8.

 

 1. Кой може да има достъп до Ваши лични данни?

 

Достъпите до обработвани лични данни, са строго регламентирани от вътрешните правила на Техно Про ЕООД, в зависимост от целите, за които се извършва обработването. Такива достъпи могат да имат:

 • Самите субекти на лични данни – до своите данни;
 • Оторизирани служители на Техно Про ЕООД, на основата на принципа „need to know”, според определени роли и длъжностни задължения;
 • Обработващи лични данни от името на Техно Про ООД или трети страни – напр. хостване на наш сайт, приложение за платежни услуги, приложение за имейл маркетингови услуги, друго;
 • Лица, на които разкриване на данни е предписано в нормативен акт (като органи на МВР, съд, Прокуратура, НОИ, НАП и др.).

Ние не продаваме и по никакъв начин не предоставяме лични данни на никого, извън горното.

 

 1. Как можете да упражните правото за преносимост на обработвани от нас Ваши лични данни ?

 

Вие имате законово право, да получите личните данни, които Ви засягат и които се обработват от нас, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате право да прехвърлите тези данни на друг администратор, при определени от закона условия. Можете да поискате това и от нас и ние ще го направим ако е технически възможно.

 

 1. Какви мерки за сигурност прилагаме за защита на личните данни

 

В пълно съответствие със законовите изисквания за защита на личните данни, ние прилагаме строги организационни и технически мерки за сигурност, между които:

 • криптиране на личните данни;
 • мерки за гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите за обработване;
 • мерки за своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни, в случай на физически или технически инцидент;
 • редовно изпитване и оценка на ефективността на мерките, с оглед гарантиране сигурността на обработването.

Високо ниво на сигурност и надеждност изискваме и при подбора на наши оператори, както и трети лица.

 1. Как можете да подадете жалба?

 

 • За България, компетентен орган е Комисията за защита на лични данни:

Бул. Цветан Лазаров, № 2, 1592 София, Tel. +359 2 915 3580; Fax +359 2 915 3525;

e-mail: kzld@cpdp.bg  Website: http://www.cpdp.bg/ 

 

 1. Как можете да се свържете с нас по въпроси на поверителност на лични данни?

e-mail адрес: office@technopro-bg.com  или на нашия адрес: София, ул. Мюнхен, № 8.

 

 1. Кои сме ние и как да ни намерите?


ТЕХНО ПРО ЕООД, EИК 130691966

Седалище и адрес на управление: 1000 София; ул. Мюнхен, № 8

 

Всички цени на сайта са с влючено ДДС!
ALLIED TELESISATraining CenterAVIRAEgoSecureFLORALabelsFUJITSUnJoyOKITARGUSTHE MAGIC TOUCHTOMAGRADETOSHIBA